อนุสาวรีย์กรมทางหลวง

เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่พลีชีพ ทั้ง 54 ท่านนั้น เสียชีวิตเพราะการกระทำของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2512 ถึง 24 ก.ค. 2523 ในสายทางต่างๆ ในภาคเหนือ เช่น ที่แม่สอด-อุ้มผาง ปอน-ห้วยโก๋น ด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ปง ดอนชัย บ้านแฮะ (อ.เชียงคำ) ห้วยมุ่น เหมืองแพร่ แม่กลองใหม่-หนองหลวง เขตแดน สายนาโยงเหนือ-ย่านตาขาว เป็นต้น

รายนามเจ้าหน้าที่ที่พลีชีพ

1.นายผล ปัญญาเสน

2.นายรำพรวน โมมีเพชร

3.นายสวัสดิ์ ใจพรหมเมือง

4.นายธวัช ธิติกุลเกษมศักดิ์

5.นายเป็ง ใจกว้าง

6.นายคำหมื่น พรหมทอง

7.นายเปลี่ยน มีบุญ

8.นายวิรัตน์ ธารีจันทร์

9.นายแสวง อันศรี

10.นายชาติสวัสดิ์ แสงฟ้าเลื่อน

11.นายสงคราม กาญจนวิเชียร

12.นายนริศ เย็นบุตร

13.นายพจนารถ สุนทร

14.นายสิงห์แก้ว เวียงเหล็ก

15.นายจรัล ติละ

16.นายสวัสดิ์ ไพฑูรย์

17.นายสมคิด ฉิมสวัสดิ์

18.นายสำลี หอมเนียม

19.นายอินตา ดาวสุข

20.นายพิพัฒน์ ใยบัวเทศ

21.นายกสิน อินทรรองพล

22.นายอำพล ใจชนะ

23.นายเสถียร ขำศรี

24.นายแฉล้ม มูลคำบิน

25.นายพิชิต พุทธิสมสถิตย์

26.นายไตรเทพ มามาก

27.นายวิเชียร อินทร์เรือน

28.นายเทพ แก้วเมือง

29.นายสำเนา ไทยแท้

30.นายสมพล ราวิน

31.นายยงยันต์ เครืองิ้ว

32.นายตำนาน อุมวะนะ

33.นายนิพนธ์ พูลสวัสดิ์

34.นายทองดี เหมือนหมอก

35.นายโทน ตาพุด

36.นายศุภวิทย์ อารยพงศ์

37.นายพิภพ เกตุรัตนกุล

38.นายบุญสวย จันพุฒ

39.นายวิเชียร จิตรบุญธรรม

40.นายประสิทธิ์ กุณาตำ

41.นายธีรชัย ปานันท์

42.นายตำหล้า ปัญญาเถิง

43.นายประณัติ พุทธปฏิโมกย์

44.นายทองคำ โมระนันท์

45.นายสมพงษ์ คำภีร์

46.นายสมปอง คำภีร์

47.นายบุณยงค์ คำภีร์

48.นายเบิ้ม พุ่มไสว

49.นายเสริม ยกมา

50.นายพินิจ ดีขะนุ

51.นายอนุวัฒน์ ไม้สุพร

52.นายวีรานันท์ นิรมร

53.นายถวิล ไชยปุระ

54.นายทัศน์ชัย ก้งแฮ

ขอวิญญาณผู้กล้าทุกท่าน จงสถิต ณ สรวงสวรรค์ ในสัมปรายภพ เทอญ

https://www.posttoday.com/life/life/574808

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s