สัมผัสธรรมชาติ-ชมโอทอปนวัตวิถีที่”ภูผาม่าน”

http://news.ch3thailand.com/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%9f%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b9%8c/81400/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e2%80%9d%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%9c%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e2%80%9d.html