ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดเชียงราย
1. ดอยตุง
ดอยตุง เป็นเทือกเขาสูงที่มีภูมิอากาศเย็นสบายและทิวทัศน์สวยงาม เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เดินทางมาสัมผัส อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง ที่น่าสนใจมาก เช่น พระธาตุดอยตุง และ
พระตำหนักดอยตุงที่ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า
2. วนอุทยานภูชี้ฟ้า
วนอุทยานภูชี้ฟ้าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว ท้องที่บ้านร่มฟ้าทอง และ
บ้านร่มฟ้าไทย ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์
3. วัดร่องขุ่น
โดยมีอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย เป็นผู้ออกแบบทั้งหมด ลักษณะเด่นของวัดคือ พระอุโบสถที่ประดับตกแต่งด้วยสีขาวเป็นพื้นประดับด้วยกระจกบนปูนปั้น เป็นลายไทย
4. อำเภอแม่สาย
เป็นอำเภอเหนือสุดของประเทศไทย ติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่าโดยมีแม่น้ำแม่สายเป็นพรมแดน
มีสะพานเชื่อมเมืองทั้งสองเข้าด้วยกันสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางไปยังท่าขี้เหล็กของ
พม่า เพื่อซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าราคาถูก
5. สามเหลี่ยมทองคำ
เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกมาบรรจบกัน หรือที่เรียกว่า สบรวก เป็นพรมแดนระหว่างประเทศ
ไทย ลาว พม่า บริเวณนี้เคยมีการค้าฝิ่น โดยแลกเปลี่ยนกับทองคำ
สถานทีท่องเที่ยวอื่นๆภายในจังหวัดเชียงราย
กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง – วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก, น้ำตกห้วยแม่สัก
อำเภอขุนตาล – วนอุทยานพญาพิภักดิ์, ดอยพญาพิภักดิ์
อำเภอพญาเม็งราย – วนอุทยานน้ำตกตาดควัน, น้ำตกตาดควัน
อำเภอพาน – อุทยานแห่งชาติดอยหลวง, น้ำตกวังแก้ว, พระธาตุจอมแว่, ดอยหนอก, น้ำตกปูแกง, น้ำตกจำปาทอง, ถ้ำนางพญาปางดินไฟ,น้ำตกแม่เหยี่ยน
อำเภอเชียงของ – ท่าเรือบั๊ก
อำเภอเชียงแสน – วัดพระธาตุผาเงา, วัดเจดีย์เจ็ดยอด, หอฝิ่นและอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ, สามเหลี่ยมทองคำ, วัดพระเจ้าล้านทอง, วัดพระธาตุจอมกิตติ, ทะเลสาบเชียงแสน, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน, วัดพระธาตุเจดีย์หลวง, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
อำเภอเมือง – พิพิธภัณฑ์และศูนย์ศึกษาชาวเขา, พิพิธภัณฑ์อูบคำ, หอวัฒนธรรมนิทัศน์, แม่น้ำกก, วัดพระธาตุดอยทอง, วัดพระแก้ว, วัดพระสิงห์, อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช, วัดร่องขุ่น, น้ำตกห้วยแม่ซ้าย, น้ำตกปางสา, บ่อน้ำร้อนโป่งฟูเฟือง, อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก, ล่องแพลำน้ำกก, น้ำตกขุนกรณ์, วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์, น้ำตกห้วยแก้ว, วนอุทยานโป่งพระบาท, บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม, วนอุทยานโป่งพระบาท, วนอุทยานน้ำตกห้วยแก้ว-บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม
อำเภอเวียงป่าเป้า – บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ, อุทยานแห่งชาติขุนแจ, ดอยมด, ดอยลังกา, อ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว, ดอยผาโง้ม, ต้นไทร, น้ำตกแม่โถ, น้ำตกขุนแจ, น้ำตกแม่โท, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง
อำเภอเวียงแก่น – วนอุทยานภูชี้ฟ้า, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง, ดอยผาตั้ง,ดอยผาหม่น
อำเภอแม่จัน – ลานทองวิลเลจ
อำเภอแม่ฟ้าหลวง – พระตำหนักดอยตุง, ดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง, สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง, พระธาตุดอยตุง, ดอยหัวแม่คำ, ดอยแม่สลอง, ดอยป่าไม้เกี๊ยะ, วนอุทยานสันผาพญาไพร, วนอุทยานน้ำตกหัวแม่คำ, น้ำตกและทุ่งบัวตอง, น้ำตกหัวแม่คำ
อำเภอแม่สรวย – ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น
อำเภอแม่สาย – พระธาตุดอยเวา, ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน, อำเภอแม่สาย
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดชายแดนด้านเหนือสุดของประเทศไทย โดยมีอำเภอแม่สายเป็นอำเภอ
ด่านชายแดนไทยพม่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติอีกหลาย
แห่งที่ดังมากๆ ภูชี้ฟ้า ดอยผาตั้ง ที่คนไทยนิยมไปชมพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงหน้าหนาว จังหวัดชียงราย
ยังเป็นจังหวัดชายแดน ทางผ่านที่นักท่องเที่ยวไปยังจีนสิบสองปันนาทางบก ต้องมาผ่านที่จังหวัดนี้ นอกจากไปจีนแล้วหากจะไปหลวงพระบาง ก็มาผ่านที่ด่านที่อำเภอเชียงของ ได้เหมือนกัน

จังหวัดเชียงรายห่างจากกรุงเทพฯเป็นระยะทาง 829 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,678 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ำหลายสาย แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเชียงของ อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอป่าแดด อำเภอเวียงชัย อำเภอพญาเม็ง
ราย อำเภอเทิง อำเภอเวียงแก่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ลาว กิ่งอำเภอเวียงเชียง
รุ้ง และกิ่งอำเภอดอยหลวง
สภาพภูมิอากาศ
จังหวัดเชียงรายมีภูมิประเทศเป็นป่าไม้และเทือกเขาสูง ทำให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมจากทะเล
น้อยมาก และยังผลให้ฤดูร้อนกับฤดูหนาวมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก คือ ประมาณเดือนธันวาคม
ของทุกปีอุณหภูมิจะต่ำมาก เฉลี่ยประมาณ 8.7 องศาเซลเซียส และในเดือนเมษายนจะมีอุณหภูมิค่อน
ข้างสูง โดยมีอุหภูมิสูงที่สุดของจังหวัดเชียงราย คือ 36.4 องศาเซลเซียส
เทศกาลและงานประเพณีสำคัญของจังหวัดเชียงราย
งานประเพณีสงกรานต์และแข่งเรือเมืองเชียงแสน
จัดขึ้นประมาณกลางเดือนเมษายน ในงานมีขบวนแห่และสรงน้ำพระเจ้าล้านทอง การแข่งเรือ และการ
ละเล่นพื้นเมืองและมหรสพ จัดบริเวณอำเภอเชียงแสน

งานเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย
จัดขึ้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี การประกวดขบวนรถและธิดาลิ้นจี่ และการออกร้าน บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

งานเทศกาลดอกบัวตองบาน
จะจัดในเดือนพฤศจิกายน มีการแสดงของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ชมทุ่งบัวตอง น้ำตก และทะเลหมอก บริเวณบ้านหัวแม่คำ อำเภอแม่ฟ้าหลวง

พระ-เณร ขี่ม้าบิณฑบาต
ความกันดารแห่งแผ่นดินดอย มิใช่อุปสรรคแห่งธรรม ภาพที่หาชมยากบนดอยสูงของ อ.แม่จัน สำนักปฏบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทองซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคมแม้แต่ ชาวบ้านยังต้องใช้ม้าแก
ลบในการเดินทางและบรรทุกสัมภาระ เหตุนี้เจ้าอาวาสของสำนักสงฆ์ฯ อดีตทหารม้าเก่าจึงให้พระและ
เณรที่นี่ใช้ม้าเป็นพาหนะในการออกบิณฑบาตไปยังหมู่บ้านสี่หมื่นไร่ มีระยะทาง 5 กม.
ของฝากที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อจากจังหวัดเชียงราย
สินค้าพื้นเมือง
ของเล่นไม้ไผ่ – จังหวัดเชียงรายมีของเล่นเด็กที่ผลิตจากไม้ไผ่ โดยพ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยบ้านป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย อยู่ห่างจากตัวเมือง 50 กิโลเมตร เป็นของเล่นที่ผลิตจากภูมิปัญญา
ดั้งเดิมและใช้วัสดุพื้นบ้านเป็นหลัก มีถึง 80 ชนิด 100 กว่าแบบ แบ่งเป็นของเล่นของใช้ เช่น ครกตำข้าว ที่แกะเมล็ดข้าวโพด ของที่ระลึก เช่น ที่คั่นหนังสือรูปปลา กบ และของเล่นเด็ก ที่เหมาะ
กับเด็กอายุตั้งแต่ 1 ขวบขึ้นไป เช่น กับดักงู “อมรเทพ” ทำเป็นไม้ไผ่ดัดโค้ง
เมื่อบีบไม้ไผ่แล้วตัวตุ๊กตานักยิมนาสติกจะกระโดดเหวี่ยงตามแรงที่บีบ

ชา – เป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของเชียงราย นิยมปลูกบนดอยแม่สลอง มีรสดี กลิ่นหอม มีหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์อัสสัม นิยมนำมาอบแห้งเป็นชาเขียว พันธุ์ชิง ชิง จะแบ่งเป็น “อูหลง” และ “ตง ฟัง เหม่ย หลิน” ซึ่งถือว่าเป็นชาที่หอมและอร่อยที่สุด พันธุ์เบอร์ 12 นิยมนำมาทำเป็นชาแดงหรือชาฝรั่ง และ พันธุ์ก้านอ่อน นำมาทำเป็นชาเปาจง ซึ่งคล้ายชาอูหลงแต่น้ำชามีสีเหลืองและกลิ่นหอมอ่อนกว่า สำหรับการเลือกซื้อชาควรจะชิมก่อนทุกครั้ง และควรดื่มชาที่ไม่ปรุงแต่งกลิ่นและรสใดๆ ทั้งสิ้น

ผลไม้ – เชียงรายมีผลไม้เมืองหนาวหลายชนิดให้เลือกซื้อกลับเป็นของฝาก เช่น สตรอเบอรี่ ท้อ สาลี่ ลิ้นจี่ และสับปะรดนางแล ผลไม้ขึ้นชื่ออีกชนิดหนึ่งมีรสหวานอร่อยไม่แพ้สับปะรดภาคอื่น ๆ จะมีมากในช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคม

หยก ทับทิม ไพลิน – บริเวณตลาดชายแดนแม่สาย และสามเหลี่ยมทองคำ จะมีร้านค้าอัญมณีที่นำมา
จากประเทศพม่าอยู่หลายร้าน
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 053-711870
สถานีตำรวจภูธร โทร. 053-711444
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 053-717779, 053-717796, 1155
ท่าอากาศยานเชียงราย โทร. 053-793048
บริษัท การบินไทย จำกัด โทร. 053-711179
สถานีขนส่งจังหวัด โทร. 053-711224
โรงพยาบาลเชียงราย โทร. 053-711300

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต
1. พุทธสถานภูปอ ตั้งอยู่ในวัดอินทร์ประทานพร ตำบลภูปอ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณปางไสยาสน์ภูปอ ฝีมือช่างสมัยทวาราวดี เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนี้ยังมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

2. อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ตั้งอยู่หน้าที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข เป็นอนุสาวรีย์หล่อด้วยสัมฤทธิ์เท่าตัวจริงยืนบนแท่นมือขวาถือกาน้ำ มือซ้ายถือดาบอาญาสิทธิ์ ซึ่งถือเป็นผู้ให้กำเนิดเมืองกาฬสินธุ์

3. น้ำตกตาดทอง เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม ด้วยโขดหินสลับซับซ้อน ในฤดูฝนจะเป็นช่วงที่สวยงามที่สุด รถยนต์สามารถเดินทางเข้าถึงน้ำตกได้โดยสะดวก

4. วัดศรีบุญเรือง เป็นวัดเก่าแก่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แห่งหนึ่ง ซึ่งมีเสมาจำหลักเมืองฟ้าแดดสูงยางจำนวนหนึ่งเก็บรักษาไว้ โดยปักไว้รอบพระอุโบสถ

5. วัดกลาง ตั้งอยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หากปีใดฝนแล้งประชาชนชาวเมืองจะอัญเชิญพระพุทธรูปออกแห่ขอฝนเสมอ
สถานทีท่องเที่ยวอื่นๆภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
เขื่อนลำปาว
น้ำตกแก้งกะอาม
แหลมโนนวิเศษ
พิพิธภัณฑ์ของดีจังหวัดกาฬสินธุ์
วัดโพธิ์ชัยเสมาราม หรือวัดบ้านก้อม
สวนสะออน
วนอุทยานภูพระ
พิพิธภัณฑ์แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว
พุทธสถานภูสิงห์
วัดพุทธนิมิต(ภูค่าว)
แหลมโนนวิเศษ
กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน
ผาเสวย
น้ำตกผานางคอย
ศูนย์หัตถกรรมผู้ไทยหนองห้าง
หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง
วนอุทยานภูแฝก
พระธาตุยาคู
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ถือได้ว่า เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่า เคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า มีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี
กาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 519 กิโลเมตร จังหวัดกาฬสินธุ์มีเนื้อที่ทั้งหมด 7,055.07 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศตอนบนเป็นภูเขาตามแนวเทือกเขาภูพาน ตอนกลางเป็นเนินเขาสลับป่าโปร่ง
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2336 ปัจจุบันมีเเหล่งท่องเที่ยวมากมาย ให้นักท่องเที่ยวได้เเวะมาเที่ยวชมที่นี้
สภาพภูมิอากาศ
สภาพดินฟ้าอากาศของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยทั่วไป ฝนตกเฉลี่ย 1,400 มม./ปี อุณภูมิต่ำสุด 19 องศาเซลเซียส อุณภูมิสูงสุด 31.9 องศาเซลเซียส
– ฤดูร้อน เริ่ม เดือนมีนาคม ถึง เดือน พฤษภาคม
– ฤดูฝน เริ่ม เดือน มิถุนายน ถึง เดือน ตุลาคม ในช่วงในฤดูฝน เหมาะเเก่การเที่ยวน้ำตกตาดทองอย่างมาก จะเป็นช่วงที่สวยงามที่สุด
– ฤดูหนาว เริ่ม เดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์
เทศกาลสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์
– งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ภายในงานจะประกอบด้วยขบวนแห่ของแต่ละอำเภอจะแต่งกายชุดพื้นเมือง มีการแข่งขันสาวดีดไห และจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมาย

– งานมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม จัดขึ้นประมาณวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯ สนับสนุนส่งเสริมและรับงานการทอผ้าไหมแพรวาของชาวผู้ไทยเข้าไว้ในโครงการ ศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์ จนทำให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไป เป็นการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวผู้ไทยอีกด้วย
ของฝากที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อจากจังหวัดกาฬสินธุ์
– แพรวา ผ้ามัดหมี่ ผ้าขิด ที่ร้านแพรวากาฬสินธุ์ (แม่เนื่อง) ร้านติดธนาคารออมสิน วงเวียนน้ำพุ
– เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ ที่กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหนองห้าง ของฝากอีกอย่างที่อำเภอกุฉินารายณ์
– หมูทุบ เนื้อทุบ ถ.ภิรมย์ อ.เมือง

หมายเลขเบอร์โทรศัพท์สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยว
สถานีตำรวจ 043-51 1111,043-81 2191
ทางหลวง 043-56 9091
โรงพยาบาล 043-51 1020
ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัด 043-81 1695

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

จังหวัดนครนายก

สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต 5 อันดับ ในจังหวัดนครนายก
1. วังตะไคร้ อำเภอเมือง จ.นครนายก ตั้งอยู่ที่ตำบลหินตั้ง ใกล้กับน้ำตกนางรองอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 16 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 3049

2. น้ำตกนางรอง อำเภอ เมือง จ.นครนายก ตั้งอยู่ที่ตำบลหินตั้ง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 3049 น้ำตกนางรองอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นน้ำตกขนาดกลาง

3. น้ำตกสาริกา อำเภอเมือง จ.นครนายก เป็นน้ำตกขนาดใหญ่สายน้ำไหลตกจากหน้าผาเป็นทอด ๆ ถึง 9 ชั้น ผาที่สูงที่สุดประมาณ 200 เมตร แต่ละชั้นมีอ่างรับน้ำและมีน้ำมากในฤดูฝน

4. น้ำตกเหวนรก อำเภอเมือง จ.นครนายก ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เดินทางจากตัวเมืองไปตามถนน สุวรรณศร ถึงสี่แยกเนินหอมหรือวงเวียนศาลสมเด็จพระนเรศวร ก็จะพบตัวน้ำตก

5. น้ำตกวังม่วง ตั้งอยู่ที่ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี มีทางแยก จากถนนสุวรรณศร ที่อำเภอปากพลี ไปน้ำตกวังม่วง ระยะทาง ๑๖ กม. เป็นน้ำตก ขนาดเล็ก

สถานทีท่องเที่ยวอื่นๆภายในจังหวัดนครนายก
หมู่ บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15, เขื่อนขุนด่านปราการชล (เขื่อนคลองท่าด่าน), พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนวัดฝั่งคลอง, อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ, รอยพระพุทธบาทจำลองเขานางบวช, วัดพระเมร, น้ำตกกะอาง, ศาลเจ้าพ่อองครักษ์, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านปากพลี, น้ำตกวังม่วง, วัดป่าศรีถาวรนิมิต, พุทธสถานจีเต็กลิ้ม, น้ำตกลานรักหรือน้ำตกตาดหินกอง, หลวงพ่อเศียรนคร, สวนละอองฟ้า, แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร.
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
จังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดในภาคกลาง อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร มีระยะทางจากจากกรุงเทพมหานครตามถนนรังสิต – นครนายก ผ่านอำเภอองครักษ์ถึงจังหวัดนครนายก ระยะทาง 105 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,326,250 ไร จังหวัดนครนายกเดิมชื่อว่า บ้านนา ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ดินแดนของนครนายกเป็นป่ารกชัฏเป็นที่ดอน ทำนาหรือเพาะปลูกอะไร ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่และมีไข้ป่าชุกชุม ผู้คนจึงอพยพไปอยู่ที่อื่นจนที่นี่กลายเป็นเมืองร้าง ต่อมาพระมหากษัตริย์ทรงทราบความเดือนร้อนของชาวเมือง โปรดเกล้าฯ ให้เลิกภาษีนาเพื่อให้ชาวเมืองกลับมาอยู่ที่เดิม ทำให้มีผู้คนอพยพมาอยู่เพิ่มมากขึ้น จนเป็นชุมชนใหญ่และเรียกเมืองนี้กันว่า “เมืองนายก” มาจนถึงปัจจุบัน
สภาพภูมิอากาศ
จังหวัดนครนายกแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึง เดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนมิถุนายนถึง เดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนถึง เดือนมกราคม
– ฤดูร้อน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 38 องศาเซลเซียส
– ฤดูฝน มีปริมาณฝนตกประมาณ 104 วัน ในรอบปีปริมาณน้ำ ฝนตลอดปีประมาณ
– ฤดูหนาว อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 21 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 10.2 องศาเซลเซียส
เทศกาลสำคัญของจังหวัด
– งานนครนายกมรดกธรรมชาติ จัด ช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ของทุกปี บริเวณถนนสุวรรณศร เทศบาลนครนายก เป็นการรวมกิจกรรมที่หลากหลายไว้ในงาน เช่น การประกวดและจำหน่ายของดีเมืองนครนายก นิทรรศการ อาหารจานเด็ด แข่งขันจักรยานเสือภูเขา ล่องแก่งด้วยเรือแคนู วิ่งป่า (FOREST RUN ) และกิจกรรมนำเที่ยวเมืองนครนายก

– งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับองครักษ์ จัด ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี บริเวณคลอง 15 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ ภายในงานมีการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ประกวดการจัดสวนหย่อม และการแสดงนิทรรศการทางวิชาการให้ความมรู้แก่ผู้ที่สนใจ

– งานวันมะปรางหวานและของดีนครนายก จัดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปี บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด วัตถุประสงค์เพื่อแนะนำเผยแพร่มะปรางหวาน ผลิตผลทางการเกษตร และสินค้าหัตถกรรม ในงานจะมีการประกวดขบวนแห่ผลิตผลทางการเกษตร ประกวดมะปราง และพืชผลทางการเกษตร ประกวดธิดามะปรางหวาน และการออกร้านจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน จำหน่ายสินค้าราคาถูกมากมาย
ของฝากที่นักท่องเที่ยวนิยม
– มะปราง เป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครนายก ออกผลผลิตช่วงเดือน กุมภาพันธุ์-มีนาคม มีหลายสวนที่ปลูกตามเส้นทางนครนายก-น้ำตกสาริกา
– ดอกดาหลา นักท่องเที่ยวตัองการจะไปเยี่ยมชมสวน หรือแวะไปซื้อและอยากจะลองตัดดอกดอกดาหลาเองที่ สวนดาหลาแสงทอง เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว ฤดูกออกดอกของ ดอกไม้ชนิดนี้อยู่ระหว่างเดือน พฤศิกายน-พฤษภาคม
– ขนมเปี๊ยะ แหล่งทำอยู่ที่ตลาดบ้านนา อำเภอบ้านนา เป็นขนมเปี๊ยะเชลล์ชวนชิม ซื้อได้ตามร้านค้าในจังหวัดนครนายก
หมายเลขเบอร์โทรศัพท์สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยว
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง – 036-311-285, 036-311-535
ทางหลวง – 036-371-222, 036-371-970, 036-311-932
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง – 036-311-932
โรงพยาบาลนครนายก – 036-311-219, 036-311-239,036-311-150
ประชาสัมพันธ์จังหวัด – 036-313 – 615