ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดเชียงราย
1. ดอยตุง
ดอยตุง เป็นเทือกเขาสูงที่มีภูมิอากาศเย็นสบายและทิวทัศน์สวยงาม เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เดินทางมาสัมผัส อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง ที่น่าสนใจมาก เช่น พระธาตุดอยตุง และ
พระตำหนักดอยตุงที่ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า
2. วนอุทยานภูชี้ฟ้า
วนอุทยานภูชี้ฟ้าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว ท้องที่บ้านร่มฟ้าทอง และ
บ้านร่มฟ้าไทย ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์
3. วัดร่องขุ่น
โดยมีอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย เป็นผู้ออกแบบทั้งหมด ลักษณะเด่นของวัดคือ พระอุโบสถที่ประดับตกแต่งด้วยสีขาวเป็นพื้นประดับด้วยกระจกบนปูนปั้น เป็นลายไทย
4. อำเภอแม่สาย
เป็นอำเภอเหนือสุดของประเทศไทย ติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่าโดยมีแม่น้ำแม่สายเป็นพรมแดน
มีสะพานเชื่อมเมืองทั้งสองเข้าด้วยกันสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางไปยังท่าขี้เหล็กของ
พม่า เพื่อซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าราคาถูก
5. สามเหลี่ยมทองคำ
เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกมาบรรจบกัน หรือที่เรียกว่า สบรวก เป็นพรมแดนระหว่างประเทศ
ไทย ลาว พม่า บริเวณนี้เคยมีการค้าฝิ่น โดยแลกเปลี่ยนกับทองคำ
สถานทีท่องเที่ยวอื่นๆภายในจังหวัดเชียงราย
กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง – วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก, น้ำตกห้วยแม่สัก
อำเภอขุนตาล – วนอุทยานพญาพิภักดิ์, ดอยพญาพิภักดิ์
อำเภอพญาเม็งราย – วนอุทยานน้ำตกตาดควัน, น้ำตกตาดควัน
อำเภอพาน – อุทยานแห่งชาติดอยหลวง, น้ำตกวังแก้ว, พระธาตุจอมแว่, ดอยหนอก, น้ำตกปูแกง, น้ำตกจำปาทอง, ถ้ำนางพญาปางดินไฟ,น้ำตกแม่เหยี่ยน
อำเภอเชียงของ – ท่าเรือบั๊ก
อำเภอเชียงแสน – วัดพระธาตุผาเงา, วัดเจดีย์เจ็ดยอด, หอฝิ่นและอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ, สามเหลี่ยมทองคำ, วัดพระเจ้าล้านทอง, วัดพระธาตุจอมกิตติ, ทะเลสาบเชียงแสน, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน, วัดพระธาตุเจดีย์หลวง, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
อำเภอเมือง – พิพิธภัณฑ์และศูนย์ศึกษาชาวเขา, พิพิธภัณฑ์อูบคำ, หอวัฒนธรรมนิทัศน์, แม่น้ำกก, วัดพระธาตุดอยทอง, วัดพระแก้ว, วัดพระสิงห์, อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช, วัดร่องขุ่น, น้ำตกห้วยแม่ซ้าย, น้ำตกปางสา, บ่อน้ำร้อนโป่งฟูเฟือง, อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก, ล่องแพลำน้ำกก, น้ำตกขุนกรณ์, วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์, น้ำตกห้วยแก้ว, วนอุทยานโป่งพระบาท, บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม, วนอุทยานโป่งพระบาท, วนอุทยานน้ำตกห้วยแก้ว-บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม
อำเภอเวียงป่าเป้า – บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ, อุทยานแห่งชาติขุนแจ, ดอยมด, ดอยลังกา, อ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว, ดอยผาโง้ม, ต้นไทร, น้ำตกแม่โถ, น้ำตกขุนแจ, น้ำตกแม่โท, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง
อำเภอเวียงแก่น – วนอุทยานภูชี้ฟ้า, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง, ดอยผาตั้ง,ดอยผาหม่น
อำเภอแม่จัน – ลานทองวิลเลจ
อำเภอแม่ฟ้าหลวง – พระตำหนักดอยตุง, ดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง, สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง, พระธาตุดอยตุง, ดอยหัวแม่คำ, ดอยแม่สลอง, ดอยป่าไม้เกี๊ยะ, วนอุทยานสันผาพญาไพร, วนอุทยานน้ำตกหัวแม่คำ, น้ำตกและทุ่งบัวตอง, น้ำตกหัวแม่คำ
อำเภอแม่สรวย – ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น
อำเภอแม่สาย – พระธาตุดอยเวา, ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน, อำเภอแม่สาย
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดชายแดนด้านเหนือสุดของประเทศไทย โดยมีอำเภอแม่สายเป็นอำเภอ
ด่านชายแดนไทยพม่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติอีกหลาย
แห่งที่ดังมากๆ ภูชี้ฟ้า ดอยผาตั้ง ที่คนไทยนิยมไปชมพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงหน้าหนาว จังหวัดชียงราย
ยังเป็นจังหวัดชายแดน ทางผ่านที่นักท่องเที่ยวไปยังจีนสิบสองปันนาทางบก ต้องมาผ่านที่จังหวัดนี้ นอกจากไปจีนแล้วหากจะไปหลวงพระบาง ก็มาผ่านที่ด่านที่อำเภอเชียงของ ได้เหมือนกัน

จังหวัดเชียงรายห่างจากกรุงเทพฯเป็นระยะทาง 829 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,678 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ำหลายสาย แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเชียงของ อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอป่าแดด อำเภอเวียงชัย อำเภอพญาเม็ง
ราย อำเภอเทิง อำเภอเวียงแก่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ลาว กิ่งอำเภอเวียงเชียง
รุ้ง และกิ่งอำเภอดอยหลวง
สภาพภูมิอากาศ
จังหวัดเชียงรายมีภูมิประเทศเป็นป่าไม้และเทือกเขาสูง ทำให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมจากทะเล
น้อยมาก และยังผลให้ฤดูร้อนกับฤดูหนาวมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก คือ ประมาณเดือนธันวาคม
ของทุกปีอุณหภูมิจะต่ำมาก เฉลี่ยประมาณ 8.7 องศาเซลเซียส และในเดือนเมษายนจะมีอุณหภูมิค่อน
ข้างสูง โดยมีอุหภูมิสูงที่สุดของจังหวัดเชียงราย คือ 36.4 องศาเซลเซียส
เทศกาลและงานประเพณีสำคัญของจังหวัดเชียงราย
งานประเพณีสงกรานต์และแข่งเรือเมืองเชียงแสน
จัดขึ้นประมาณกลางเดือนเมษายน ในงานมีขบวนแห่และสรงน้ำพระเจ้าล้านทอง การแข่งเรือ และการ
ละเล่นพื้นเมืองและมหรสพ จัดบริเวณอำเภอเชียงแสน

งานเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย
จัดขึ้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี การประกวดขบวนรถและธิดาลิ้นจี่ และการออกร้าน บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

งานเทศกาลดอกบัวตองบาน
จะจัดในเดือนพฤศจิกายน มีการแสดงของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ชมทุ่งบัวตอง น้ำตก และทะเลหมอก บริเวณบ้านหัวแม่คำ อำเภอแม่ฟ้าหลวง

พระ-เณร ขี่ม้าบิณฑบาต
ความกันดารแห่งแผ่นดินดอย มิใช่อุปสรรคแห่งธรรม ภาพที่หาชมยากบนดอยสูงของ อ.แม่จัน สำนักปฏบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทองซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคมแม้แต่ ชาวบ้านยังต้องใช้ม้าแก
ลบในการเดินทางและบรรทุกสัมภาระ เหตุนี้เจ้าอาวาสของสำนักสงฆ์ฯ อดีตทหารม้าเก่าจึงให้พระและ
เณรที่นี่ใช้ม้าเป็นพาหนะในการออกบิณฑบาตไปยังหมู่บ้านสี่หมื่นไร่ มีระยะทาง 5 กม.
ของฝากที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อจากจังหวัดเชียงราย
สินค้าพื้นเมือง
ของเล่นไม้ไผ่ – จังหวัดเชียงรายมีของเล่นเด็กที่ผลิตจากไม้ไผ่ โดยพ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยบ้านป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย อยู่ห่างจากตัวเมือง 50 กิโลเมตร เป็นของเล่นที่ผลิตจากภูมิปัญญา
ดั้งเดิมและใช้วัสดุพื้นบ้านเป็นหลัก มีถึง 80 ชนิด 100 กว่าแบบ แบ่งเป็นของเล่นของใช้ เช่น ครกตำข้าว ที่แกะเมล็ดข้าวโพด ของที่ระลึก เช่น ที่คั่นหนังสือรูปปลา กบ และของเล่นเด็ก ที่เหมาะ
กับเด็กอายุตั้งแต่ 1 ขวบขึ้นไป เช่น กับดักงู “อมรเทพ” ทำเป็นไม้ไผ่ดัดโค้ง
เมื่อบีบไม้ไผ่แล้วตัวตุ๊กตานักยิมนาสติกจะกระโดดเหวี่ยงตามแรงที่บีบ

ชา – เป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของเชียงราย นิยมปลูกบนดอยแม่สลอง มีรสดี กลิ่นหอม มีหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์อัสสัม นิยมนำมาอบแห้งเป็นชาเขียว พันธุ์ชิง ชิง จะแบ่งเป็น “อูหลง” และ “ตง ฟัง เหม่ย หลิน” ซึ่งถือว่าเป็นชาที่หอมและอร่อยที่สุด พันธุ์เบอร์ 12 นิยมนำมาทำเป็นชาแดงหรือชาฝรั่ง และ พันธุ์ก้านอ่อน นำมาทำเป็นชาเปาจง ซึ่งคล้ายชาอูหลงแต่น้ำชามีสีเหลืองและกลิ่นหอมอ่อนกว่า สำหรับการเลือกซื้อชาควรจะชิมก่อนทุกครั้ง และควรดื่มชาที่ไม่ปรุงแต่งกลิ่นและรสใดๆ ทั้งสิ้น

ผลไม้ – เชียงรายมีผลไม้เมืองหนาวหลายชนิดให้เลือกซื้อกลับเป็นของฝาก เช่น สตรอเบอรี่ ท้อ สาลี่ ลิ้นจี่ และสับปะรดนางแล ผลไม้ขึ้นชื่ออีกชนิดหนึ่งมีรสหวานอร่อยไม่แพ้สับปะรดภาคอื่น ๆ จะมีมากในช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคม

หยก ทับทิม ไพลิน – บริเวณตลาดชายแดนแม่สาย และสามเหลี่ยมทองคำ จะมีร้านค้าอัญมณีที่นำมา
จากประเทศพม่าอยู่หลายร้าน
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 053-711870
สถานีตำรวจภูธร โทร. 053-711444
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 053-717779, 053-717796, 1155
ท่าอากาศยานเชียงราย โทร. 053-793048
บริษัท การบินไทย จำกัด โทร. 053-711179
สถานีขนส่งจังหวัด โทร. 053-711224
โรงพยาบาลเชียงราย โทร. 053-711300